Contact Us

Shri Umiya Kanya Shiksha Mahavidhyalaya, Maheshwar Road ,Mandleshwar

Phone : (07283)233921

Fax : (07283)233921

Email : sugc.mandleshwar@gmail.com

Shri Umiya Girls B.Ed. College, Maheshwar Road ,Mandleshwar

Phone : (07283)233919

Fax : (07283)233919

Email : sugc.mandleshwar@gmail.com

Shri Umiya Girls H.S. School, Maheshwar Road ,Mandleshwar

Phone : (07283)233920

Fax : (07283)233920

Email : sugc.mandleshwar@gmail.com

Shri Umiya Girls Hostel, Maheshwar Road ,Mandleshwar

Phone : (07283)233413

Phone2 : (07283)234016

Email : sugc.mandleshwar@gmail.com

Top